Αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο του Δήμου Τήνου η διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την "Αποπεράτωση επισκευής κτιρίου "Μοσχούλειος Σχολή" του Δημοτικού Κληροδοτήματος Φωκίωνος & Μοσχούλας Πλυτά στην Τήνο". Με εκτιμώμενη αξία 108.052,12 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
06/12/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:00 μ.μ. ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11/12/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Η μη ολοκλήρωση του έργου αφορά στον όροφο εσωτερικά του κτιρίου και συγκεκριμένα τις παρακάτω οικοδομικές εργασίες :

• Κατασκευή ψευδοροφής
• κατασκευή δαπέδου απο ξυλεία δρυός
• επίστρωση δαπέδων απο κεραμικά πλακίδια στους χώρους WC
• επένδυση της τοιχοποιίας με κεραμικά πλακίδια στους χώρους WC
• κατασκευή και τοποθέτηση ερμαριών
• βερνίκωμα του ξύλινου δαπέδου
• χρωματισμός εσωτερικά των επιχρισμάτων του ορόφου
• χρωματισμός των κουφωμάτων (καθώς λόγω μη χρήσης έχει υποστεί φθορά )

Όσον αφορά στις Η/Μ εργασίες εκκρεμούν και περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη τα παρακάτω (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) και γενικά οποιαδήποτε άλλη εργασία χρειάζεται για την πλήρη και κανονική λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων του κτιρίου:


Εγκατάσταση Ύδρευσης – Αποχέτευσης

• Τοπικά τμήματα κεντρικού δικτύου σωληνώσεων κρύου και ζεστού νερού χρήσης και
αποχέτευσης ακαθάρτων.
• Διάφορες βαλβίδες (διακοπής, αντεπιστροφής, κ.τ.λ.).
• Αναμικτήρες , Είδη υγιεινής.
• Δεξαμενή νερού, πιεστικό κ.τ.λ.
• Όλα όσα προβλέπονται στον προϋπολογισμό της εργολαβίας σύμφωνα με τα
Σχέδια και τα Τεχνικά Τεύχη της μελέτης έργου στο σύνολό του.

Εγκατάσταση Αερισμού

• Το σύνολο της εγκατάστασης όπως παρουσιάζεται και περιγράφεται στα Σχέδια και
τα Τεχνικά Τεύχη της μελέτης έργου στο σύνολό του. Δηλαδή αεραγωγοί, μονώσεις,
στόμια, εναλλάκτης, ανεμιστήρας.

Εγκατάσταση Πυρασφάλειας

• Το σύνολο της εγκατάστασης όπως παρουσιάζεται και περιγράφεται στα Σχέδια και
τα Τεχνικά Τεύχη της μελέτης έργου στο σύνολό του. Δηλαδή πυροσβεστήρες,
κομβία, φωτιστικά ασφαλείας, πυροσβεστική φωλιά, πλήρης πίνακας
πυρανίχνευσης με καλωδιώσεις κ.τ.λ.

Εγκατάσταση Θέρμανσης

• Το σύνολο της εγκατάστασης όπως παρουσιάζεται και περιγράφεται στα Σχέδια και
τα Τεχνικά Τεύχη της μελέτης έργου στο σύνολό του. Δηλαδή δίκτυα σωληνώσεων,
μονώσεις, τοπικές κλιματιστικές συσκευές, λέβητας κ.τ.λ.

Εγκατάσταση Ηλεκτρολογικών

• Έχει εκτελεστεί μεγάλο μέρος των δικτύων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όσον
αφορά τις τοιχοποιίες.
• Μόνο η εγκατάσταση του πριζοδιακοπτικού υλικού.
• Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων.
• Ηλεκτρικοί Πίνακες.
• Καλωδιώσεις εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων.
• Θερμοστάτες.
• Συστήματα R–TV, βιντεοπροβολέα κ.τ.λ.
• Όλα όσα προβλέπονται στον προϋπολογισμό της εργολαβίας σύμφωνα με τα
Σχέδια και τα Τεχνικά Τεύχη της μελέτης έργου στο σύνολό του.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.Διαβάστε όλη την διακήρυξη 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.