Σε συνέχεια της χθεσινής μας ανάρτησης αναφορικά με τις μοτοσυκλέτες που πρέπει να περάσουν ΚΤΕΟ στο νησί της Τήνου (διαβάστε εδώ), σήμερα θα δημοσιοποιήσουμε τα αυτοκίνητα που πρέπει να και αυτά με την σειρά τους να περάσουν από τον Τεχνικό Έλεγχο.

Έτσι, η Περιφερειακή Ενότητα Τήνου μας κοινοποίησε την ακόλουθη πρόσκληση από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Προσκαλούμε για αρχικό τεχνικό έλεγχο τα επιβατικά ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης,
φορτηγά ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, καθώς και οχήματα ειδικών κατηγοριών, στην
άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως έδρα η συγκοινωνιακή περιοχή
του Δήμου Τήνου, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Α) - Τα οχήματα με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους, που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά
σαν καινούργια μέχρι την 20/11/2014 .

- Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ που
κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά σαν καινούργια μέχρι την 20/11/2014 .

- Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα και τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης
(Φ.Ι.Χ.) με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους με ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ, που κυκλοφόρησαν
για πρώτη φορά σαν καινούργια μέχρι την 20/11/2014

Β) Ο τεχνικός έλεγχος των οχημάτων που έχουν ημερομηνία έκδοσης της 1ης άδειας κυκλοφορίας από 20-11-2014 και έπειτα και έχουν συμπληρώσει τέσσερα χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της 1ης άδειας κυκλοφορίας πρέπει να διενεργηθεί στο ΚΤΕΟ στο χρονικό διάστημα, από τρείς (3) εβδομάδες πριν έως και μία (1) εβδομάδα μετά, από την αναγραφόμενη ημερομηνία (ημέρα και μήνα) της 1ης άδειας κυκλοφορίας (π.χ. ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας 25-10-2014, ημερομηνία τεχνικού ελέγχου 25- 10-2018, συνεπώς στο χρονικό διάστημα από 04-10-2018 μέχρι και 01-11-2018).

Γ) - Τα οχήματα με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους, που μεταβιβάστηκαν στο Δήμο Τήνου από την υπόλοιπη χώρα μέχρι την 20-11-2014 και έχουν συμπληρώσει τέσσερα χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της 1ης άδειας κυκλοφορίας σαν καινούργια και έχουν έδρα τον Δήμο Τήνου. Ο τεχνικός έλεγχος των ανωτέρω οχημάτων πρέπει να διενεργηθεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Δ) - Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα και τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης ( Φ.Ι.Χ.) οχήματα με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους, που μεταβιβάστηκαν στο Δήμο Τήνου από την υπόλοιπη χώρα μέχρι την 20-11-2014 και έχουν συμπληρώσει τέσσερα χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της 1ης άδειας κυκλοφορίας σαν καινούργια και δεν είχαν υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο , στους νομούς που είχαν ως έδρα πριν την μεταβίβαση τους. Ο τεχνικός έλεγχος των ανωτέρω οχημάτων πρέπει να διενεργηθεί μέχρι την 31-12-2018 .

- Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Δ.Σ. (Διπλωματικού Σώματος), Ξ.Α. (Ξένης Αποστολής), Π.Σ. (Προξενικού Σώματος), Π.Π. (Προσωπικό Πρεσβειών) με έδρα τον Δήμο Τήνου που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά σαν καινούργια μέχρι την μέχρι την 20/11/2014. Ο τεχνικός έλεγχος των ανωτέρω οχημάτων, πρέπει να διενεργηθεί μέχρι την 31-12-2018.

Ε) - Ο τεχνικός έλεγχος των οχημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1,2,3,4 του άρθρου 1 της με αριθ. 58144/614 (ΦΕΚ138/Β/2-3-1992) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπου λόγω ανωτέρας βίας ο ιδιοκτήτης προσκομίζει εκπρόθεσμα το όχημά του για τεχνικό έλεγχο και έχουν ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας μέχρι την 20-11-2014 πρέπει να διενεργηθεί μέχρι την 31-12-2018, διότι σύμφωνα με το άρθρο 2 της ανωτέρω απόφασης παύουν να ισχύουν οι λόγοι ανωτέρας βίας.

Ο τεχνικός έλεγχος των ανωτέρω οχημάτων που έχουν ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας μετά την 20/11/2014, πρέπει να διενεργηθεί στο ΚΤΕΟ, στο χρονικό διάστημα, από τρείς (3) εβδομάδες πριν έως και μία (1) εβδομάδα μετά, από την αναγραφόμενη ημερομηνία (ημέρα και μήνα) της 1ης άδειας κυκλοφορίας (π.χ. ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας 25-10-2014, ημερομηνία τεχνικού ελέγχου 25- 10-2018, συνεπώς στο χρονικό διάστημα από 04-10-2018 μέχρι και 01-11-2018).

- Οχήματα που έχουν αλλάξει πινακίδες θα προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τον πρώτο αριθμό κυκλοφορίας.

- Οχήματα που δεν έχουν κληθεί με την παρούσα δεν υποχρεούνται προς το παρόν σε τεχνικό έλεγχο.

- Οχήματα που δεν έχουν κληθεί με την παρούσα και η υποχρέωσή τους για τεχνικό έλεγχο θα είναι στο χρονικό διάστημα που η ΚΜΚΤΕΟ δεν θα βρίσκεται στο νησί της Τήνου θα υπάρχει παράταση υποχρέωσης διενέργειας τεχνικού ελέγχου.

- Όσα από τα παραπάνω προσκαλούμενα οχήματα έχουν ήδη ελεγχθεί από ΚΤΕΟ ή από την Δ/νση Μεταφορών Κυκλάδων και τα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου ( Δ.Τ.Ε.) ή τα δελτία καταλληλότητας με τα οποία έχουν εφοδιασθεί βρίσκονται σε ισχύ, οι κάτοχοί τους οφείλουν να το προσκομίσουν για έλεγχο σύμφωνα με την ημερομηνία λήξης του Δ.Τ.Ε. ή του δελτίου καταλληλότητας αντίστοιχα και όχι σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα. Τα οχήματα πρέπει να προσκομίζονται για έλεγχο καθαρά, εσωτερικά και εξωτερικά και κενά φορτίου και οι κάτοχοί τους να γνωρίζουν την ακριβή θέση του αριθμού πλαισίου και κινητήρα.

- Ο τεχνικός έλεγχος των οχημάτων είναι υποχρεωτικός και αποβλέπει στην οδική ασφάλεια και στην προστασία του περιβάλλοντος. Κάτοχος οχήματος ο οποίος δεν το προσκομίζει για τακτικό ή επαναληπτικό τεχνικό έλεγχο εντός της καθορισμένης προθεσμίας τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 86 του Κ.Ο.Κ. και υπόκειται σε πρόσθετο ειδικό τέλος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

` ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΑΡΑΓΚΟΣ

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.