Την Τρίτη, 06 Νοεμβρίου συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Τήνου. Ανάμεσα στα θέματα της συνεδριάσεως ήταν και η «Κατανομή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων της Τήνου.

Η Πρόεδρος του σώματος Αναστασία Δεληγιάννη εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα ανέφερε ότι με την με αριθ. 44115/18 Χρηματική Εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η Γ΄ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 στους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων τους.

Για το Δήμο μας εκταμιεύθηκε το ποσό των 20.530€ 

Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγήθηκε την πρότασή της για την κατανομή των χρημάτων σε
κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης ως εξής :

Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α΄/ μιας Εκπ/σης Δήμου Τήνου : Αναλογούν ποσό 12.318,00€
Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β΄/μιας Εκπ/σης Δήμου Τήνου : Αναλογούν ποσό : 8.212,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 20.530,00€ 

Η  Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη την με αριθ. 44115/18
Χρηματική Εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών και την πρόταση της Προέδρου αποφασίζει ομόφωνα:

Την κατανομή ποσού 20.530,00€ που αποτελεί την Γ΄ δόση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων, ως εξής:

Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α΄/ μιας Εκπ/σης Δήμου Τήνου : Αναλογούν ποσό 12.318,00€
Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β΄/μιας Εκπ/σης Δήμου Τήνου : Αναλογούν ποσό : 8.212,00 €

ΣΥΝΟΛΟ : 20.530,00€

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.