Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου συζητήθηκε το θέμα που αφορά το έργο «Εργασίες επισκευής, βελτίωσης και συμμόρφωσης, σύμφωνα με τα πρότυπα του συστήματος πιστοποίησης παιδικής χαράς Λιμένα Τήνου» με εισηγητή που παρών θέματος τον Αντιπρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, κο Ευάγγελο Κορνάρο. 

Ο κος Κορνάρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την με αριθμό 25/2018 θεωρημένη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος για την εκτέλεση του έργου : «Εργασίες επισκευής, βελτίωσης και συμμόρφωσης, σύμφωνα με τα πρότυπα του συστήματος πιστοποίησης παιδικής χαράς Λιμένα Τήνου» προϋπολογισμού 244.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η ανωτέρω μελέτη συντάχθηκε με σκοπό την πιστοποίηση της παιδικής χαράς στη θέση "Παλλάδα" κατ' εφαρμογή της υπ' αρ. 18239/ 05-05-2014 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών και την άρση των ευρημάτων / παρατηρήσεων που αναφέρονται στην από 20 05-2016 έκθεση αξιολόγησης του αρμόδιου φορέα πιστοποίησης παιδικών χαρών. Η εν λόγω μελέτη περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες και προμήθειες με σκοπό:

α) την πιστοποίηση της παιδικής χαράς,
β) τη συμμόρφωσή της με τις λοιπές απαιτήσεις των ΦΕΚ 931/ Β/ 2009 και ΦΕΚ 2029/ Β/ 2014, και
γ) την βεβαίωση (που συνοδεύεται από ειδικό σήμα) της καταλληλότητας της παιδικής χαράς καθώς για την εν λόγω παιδική χαρά τα διοικητικά όρια διαφορετικών φορέων συμπίπτουν (Δήμος Τήνου και Λιμενικό Ταμείο), ο Δήμος πριν την έναρξη των εργασιών οφείλει να προβεί σε τυχόν αδειοδοτήσεις & γνωμοδοτήσεις που απαιτούνται από συναρμόδιες υπηρεσίες.

Βασικός στόχος των παρεμβάσεων που προτείνονται στα πλαίσια της παρούσας μελέτης είναι η αναβάθμιση και η λειτουργική αποκατάσταση του χώρου, μέσω της αντικατάστασης του υπάρχοντος εξοπλισμού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Συγκεκριμένα προβλέπονται :


  • Αποξήλωση του υπάρχοντος εξοπλισμού (πλάκες ασφαλείας, όργανα, καθιστικά κλπ),
  • Τοποθέτηση χυτού δαπέδου ασφαλείας στις περιοχές των παιχνιδιών σε διάφορα πάχη ανάλογα με το αντίστοιχο ύψος πτώσης των οργάνων αλλά και βιομηχανικού δαπέδου στον ελεύθερο χώρο ο οποίος θα περιλαμβάνει και επιδαπέδια παιχνίδια, 
  • Εργασίες χρωματισμών – συντήρησης της υπάρχουσας περίφραξης και των καθιστικών που βρίσκονται στο κιόσκι,
  • Προμήθεια και τοποθέτηση νέων οργάνων ανάλογα με τις ηλικιακές μονάδες,
  • Προμήθεια και τοποθέτηση καινούριων καθιστικών, κάδων απορριμμάτων, πινακίδας κλπ,
  • Τοποθέτηση θυρών και εγκατάσταση βρύσης.


Η παιδική χαρά θα κατασκευαστεί με θέμα "Το κάστρο των ιπποτών". Για το λόγο αυτό ο εξοπλισμός που θα προταθεί από τον ανάδοχο θα πρέπει όσο το δυνατόν να περιέχει στοιχεία που να παραπέμπουν στο θέμα.

Το έργο έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 244.000,00 € μαζί με το ΦΠΑ εκ των οποίων 142.324,03 € αφορούν εργασίες, 25.618,33 € αφορούν ΓΕ και ΟΕ 18% του αναδόχου, 25.191,35 € αφορούν τα απρόβλεπτα, 3.640,48€ αφορούν την πρόβλεψη για αναθεώρηση.

Τέλος, 47.225,81 € αφορούν την πληρωμή του ΦΠΑ 24%.

Ακολούθως η κ. Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την 25/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος, τις σχετικές διατάξεις, τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και την σύμφωνη γνώμη του κ. Δημάρχου,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την 25/2018 θεωρημένη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος, Τμήμα Τεχνικών Έργων που αφορά την εκτέλεση του έργου : «Εργασίες επισκευής, βελτίωσης και συμμόρφωσης, σύμφωνα με τα πρότυπα του συστήματος πιστοποίησης παιδικής χαράς Λιμένα Τήνου» προϋπολογισμού 244.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.