Σε προηγούμενη ανάρτηση μας αναφέραμε πως το τεχνικό πρόγραμμα ήταν θέμα προς συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου. Έτσι και έγινε. Το Τεχνικό πρόγραμμα πέρασε κατά πλειοψηφία καθώς μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Ιωάννης Βιδάλης, Νικόλαος Γκίζης και Φραγκίσκος
Αμοιραλής.

Εισηγούμενη η κα. Πρόεδρος το ανωτέρω θέμα έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την ΚΥΑ οικ.38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086/27.07.2018 τεύχος Β') «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019 - τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β'253) απόφασης» σύμφωνα με την οποία «Για την κατάρτιση του σχεδίου του Π/Υ από την οικονομική επιτροπή απαιτείται κατ' ελάχιστον η ύπαρξη τεχνικού προγράμματος, το περιεχόμενο του οποίου προσδιορίζεται με γνώμονα τη δυνατότητα χρηματοδότησης του και ψηφίζεται εντός της προθεσμίας ψήφισης του Π/Υ» .

Εν συνεχεία ο κ. Δήμαρχος ανέλυσε τις ανάγκες τις οποίες έχει ο Δήμος για εκτέλεση έργων σύμφωνα με τις προτάσεις των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και πρότεινε την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2019 σύμφωνα με τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης. Το τεχνικό πρόγραμμα καταρτίσθηκε και εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο η Εκτελεστική Επιτροπή με την αριθ. 4/2018 απόφασή της.

Ο προϋπολογισμός του τεχνικού προγράμματος είναι: 1.001.191,96€

Το τεχνικό πρόγραμμα για το έτος 2019 του Δήμου Τήνου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.