Σε αποτέλεσμα των επαφών του δημάρχου Τήνου, Γιάννη Σιώτου, στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Υπουργείο Εσωτερικών με τον Υπουργό κο. Χαρίτση πριν λίγο καιρό. Συζητήθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικό Συμβουλίου το ακόλουθο σημαντικό θέμα:

“Yποβολή συμπληρωματικής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης «Έργα βελτίωσης δικτύου ύδρευσης πόλεως Τήνου με αντικατάσταση υφιστάμενων σωληνώσεων» στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι με τίτλο: «Υποδομές Ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση»

Η πρόσκληση με Αρ. Πρωτ. 18334/10-5-2018 του Υπουργείου Εσωτερικών αφορά τη χρηματοδότηση για την κατασκευή έργων και την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο δήμος Τήνου αιτήθηκε τη χρηματοδότηση της πράξης «Έργα βελτίωσης δικτύου ύδρευσης πόλεως Τήνου με αντικατάσταση υφιστάμενων σωληνώσεων» προϋπολογισμού 525.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ της στην Ομάδα Β Πρόσκλησης. Μετά από επικοινωνία με το Υπ. Εσ. και δεδομένου ότι συντάχθηκε νέα μελέτη προμήθειας από την υπηρεσία, προτάθηκε η συμπλήρωση της υπάρχουσας πρότασης του Δήμου με νέο υποέργο και τίτλο “Προμήθεια δύο μονάδων αφαλάτωσης Δήμου Τήνου”.

Με αυτή τη συμπλήρωση η πράξη διαμορφώνεται ως εξής

Τίτλος πράξης: «Έργα βελτίωσης δικτύου ύδρευσης πόλεως Τήνου με αντικατάσταση υφιστάμενων σωληνώσεων συνολικός προϋπολογισμός 1.393.000€

Υποέργο 1: “Έργα βελτίωσης δικτύου ύδρευσης πόλεως Τήνου με αντικατάσταση υφιστάμενων σωληνώσεων προϋπολ 525.000€

Υποέργο 2: “Προμήθεια δύο μονάδων αφαλάτωσης” προϋπολ. 868.000€

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.