Συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Ιερού Ιδρύματος Αγ. Τριάδας Γύρλας, στην αίθουσα Αρχονταρίκι του Συγκροτήματος της Αγίας Τριάδος Γύρλας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.

Για το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δημοτικού Ιερού Ιδρύματος Αγ. Τριάδας Γύρλας για το οικονομικό έτος 2019, που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 208 του ΔΚΚ (ν. 3463/09), λαμβάνοντας υπόψη τα συνεχιζόμενα έργα, την υπ’αρ.19/2017 προγενέστερη απόφασή του Δ.Σ με θέμα «Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης μελέτης με τίτλο ‘‘Επισκευή του κτιρίου κληροδοτήματος Ελένης Νεωφύτου επί της ακτής Π. Λιαρούτσου, ιδιοκτησίας Ιερού ιδρύματος Αγίας Τριάδας Γύρλας Τήνου’’ στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα "Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων ΟΤΑ" του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων”» καθώς και το με αρ.πρωτ.106115_18/3-10-2018 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών &Δανείων με θέμα «Ανακοίνωση έγκρισης ένταξης μελετών του Δήμου Τήνου στο πρόγραμμα επιχορήγησης μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α».

Η δαπάνη για κάθε έργο υπολογίζεται κατά προσέγγιση, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκθέσεις, προμελέτες και άλλα στοιχεία. Ακολούθως αφού έγινε η τοποθέτηση των Συμβούλων που ζήτησαν τον λόγο, κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2019.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου για την κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος για το οικονομικό έτος 2019 του Ιδρύματος καθώς και τις σχετικές διατάξεις των Νόμων – Προεδρικών Διαταγμάτων και Εγκυκλίων και μετά από μακρά διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει Ομόφωνα

Καταρτίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα έργων του Δημοτικού Ιερού Ιδρύματος Αγίας Τριάδας Γύρλας που προτίθεται να εκτελεσθούν κατά το έτος 2019 ως ακολούθως:


Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.