Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου αποφασίστηκε η υπογραφή σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τήνου και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τήνου για την διαχείριση στερεών φυτικών αποβλήτων Δήμου Τήνου.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Τήνου έχει κατασκευάσει και λειτουργεί Κέντρο Προσωρινής Παραλαβής και αξιοποίησης οργανικών αποβλήτων που διαχειρίζεται τα υγρά απόβλητα του τυροκομείου εντός των εγκαταστάσεών του.

Με την παρούσα σύμβαση ο Αγροτικός Συνεταιρισμός θα αναλάβει άνευ οικονομικού ανταλλάγματος την διαχείριση των στερεών φυτικών απορριμμάτων (κλαδιά, χόρτα, φύκια, φύλλα κ.α) που προκύπτουν από όλες τις αγροτικές και αστικές δραστηριότητες των πολιτών και του Δήμου.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης, τις σχετικές διατάξεις και την σύμφωνη γνώμη του κ. Δημάρχου,

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα 

1. Εγκρίνει την υπογραφή σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τήνου και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τήνου για την διαχείριση στερεών φυτικών αποβλήτων Δήμου Τήνου.

2. Εγκρίνει τους όρους της σύμβασης συνεργασίας όπως αυτοί αναφέρονται στο σχέδιο της
σύμβασης που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Τήνου να προβεί επ’ ονόματι και για λογαριασμό του Δήμου
Τήνου στην υπογραφή της Σύμβασης

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.