Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση του προγραμματισμού των προσλήψεων του έτους 2019, καθώς και τους σχετικούς πίνακες προγραμματισμού έτους 2019 που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων, των οποίων οι δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από τα πραγματοποιηθέντα έσοδα των αντίστοιχων τελών και συγκεκριμένα:

1) Δύο (2) ατόμων, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών,
2) Τεσσάρων (4) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών,
3) Δύο (2) ατόμων, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Βυτιοφόρων, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών,
4) Ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών,
5) Δύο (2) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Ύδρευσης, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών,
6) Ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Ύδρευσης, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών.

Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 του σκέλους των εξόδων του Δήμου :
  • Τον Κ.Α. 20.6041 με το ποσό των 35.800,00 € και
  • Τον Κ.Α. 20.6054 με το ποσό των 9.974,38 €
  • Τον Κ.Α. 25.6041 με το ποσό των 43.120,00 € και
  • Τον Κ.Α. 25.6054 με το ποσό των 11.690,95 €
Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε περίπτωση που οι συμβάσεις λήξουν μετά την 31η-12-2019.

Τα τυπικά προσόντα ανάλογα με την ειδικότητα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις, θα προσδιοριστούν από το ΑΣΕΠ με τη σχετική προκήρυξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.