Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, ως Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος Ελένης Καρέλα, λαμβάνοντας υπόψη της τους όρους του ως άνω κληροδοτήματος, σχετικές αποφάσεις της από τις 24/2014 & 4/2015 συνεδριάσεις και τον προϋπολογισμό του ΠΙΙΕΤ έτους 2019, αποφάσισε κατά την 1/2019 συνεδρίαση, να επαναχορηγήσει γαμήλια οικονομικά βοηθήματα σε άπορα και ορφανά κορίτσια, για το τρέχον έτος, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις & όρους:

Προϋποθέσει χορήγησης οικονομικού βοηθήματος:
  • Η αιτούσα πρέπει να είναι Δημότης Τήνου, εγγεγραμμένη στο δημοτολόγιο του Δήμου Τήνου.
  • Να έχει ηλικία από 18 έως 35 ετών.
  • Να είναι ορφανή από τον έναν ή και τους δύο γονείς.
  • Να έχει πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ.
  • Να έχει βαπτισθεί Χριστιανή και να έχει παντρευτεί και με Θρησκευτικό γάμο.
Δικαιολογητικά:

Η ενδιαφερόμενη θα πρέπει να υποβάλει:

1. Σχετικό αίτημα προς τη Δ.Ε. του ΠΙΙΕΤ ως διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος Ε. Καρέλα.
2. Ληξιαρχική πράξη γάμου κι αντίγραφο πράξης τελέσεως του μυστηρίου.
3. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής δήλωσης κι αντίγραφο περιουσιακής κατάστασης δικό της, του ζώντα γονέα, εφόσον υπάρχει, αλλά και του συζύγου της.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του γονέα της.
5. Πιστοποιητικό εγγραφής της στο Δημοτολόγιο του Δήμου Τήνου.
6. Φωτοτυπία της αστυνομικής της ταυτότητας.
Διαδικασία – ειδικοί όροι:

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας του ΠΙΙΕΤ συνοδευόμενες με τα ως ανω απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η Διοικούσα Επιτροπή θα εξετάζει τις αιτήσεις που θα υποβάλλονται κατ΄ έτος, συνολικά όλες μαζί, σε συνεδρίασή της εντός του δεύτερου 15νθημέρου μηνός Νοεμβρίου κάθε έτους.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά το τέλος Νοεμβρίου θα εξετάζονται με τα αιτήματα του επόμενου έτους.

Σε ειδικές περιπτώσεις απορίας, η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να εξετάζει αιτήσεις ενδιαφερομένων και κατά περίπτωση στη διάρκεια του έτους.

Το ύψος κάθε γαμήλιου βοηθήματος θα προσδιορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή, με βάση τις δυνατότητες του κληροδοτήματος, εκτιμώντας τα προσκομιζόμενα κοινωνικά, οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία της ενδιαφερόμενης αλλά και του ζώντα γονέα και του συζύγου.

Η περίπτωση ορφανών κι από τους δύο γονείς θα λαμβάνεται ειδικά υπόψη.

Η Διοικούσα Επιτροπή έχει τη δυνατότητα χορήγησης οικονομικού βοηθήματος και σε αιτούσες με οριακή υπέρβαση των 10.000 ευρώ, ως πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον συνδυασμό των λοιπών προσκομιζόμενων στοιχείων της αιτούσας.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Ιερού Ιδρύματος, όπως επίσης και στον τοπικό ηλεκτρονικό τύπο.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.