Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου αποφασίστηκε ομόφωνα η κατανομή ποσών στις Σχολικές Επιτροπές Τήνου σχετικά με την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων. 

Η κα. Αναστασία Δεληγιάννη έκανε γνωστό στο σώμα την με αριθ. 1/2019 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα την κατανομή συνολικού ποσού 20.530,00 € προερχόμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Παιδείας, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και αφορά την δ΄ κατανομή έτους 2018.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφασή της, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την κατανομή των χρημάτων σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης ως εξής : α) στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α’/θμιας εκπαίδευσης ποσό 12.318,00€ και β) στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης ποσό 8.212,00 €.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και έκανε δεκτή την εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, όπως αυτή περιγράφεται στην με αριθ. 1/2019 απόφασή της και κατανέμει το ποσό των 20.530,00 €, (Δ΄ κατανομή έτους 2018), προερχόμενο από Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ως εξής :

α) στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας εκπαίδευσης ποσό 12.318,00 € και
β) στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης ποσό 8.212,00 €

Κατανομή ποσού 3.670,00 € από τους ΚΑΠ συμπληρωματική επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Α΄ θμιας και Β΄ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τήνου.

Εκ νέου η κα. Αναστασία Δεληγιάννη έκανε την με αριθ. 70845/2018 Χρηματική Εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε συμπληρωματική επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών σχολείων για το έτος 2018 με προτεραιότητα την κάλυψη δαπανών θέρμανσης. Για το Δήμο Τήνου εκταμιεύθηκε το ποσό των 3.670,00€.

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας με την με αριθ. 2/2019 απόφασή της εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την κατανομή των ανωτέρω χρημάτων σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης ως εξής :

Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α΄/ μιας Εκπ/σης Δήμου Τήνου ποσό 2.569,00 €
Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β΄/μιας Εκπ/σης Δήμου Τήνου ποσό 1.101,00 €

Το Δημοτικό Συμβούλιο έκανε δεκτή την εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείες και ενέκρινε τα πιο πάνω ποσά. 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.