Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου αποφασίστηκε ομόφωνα η τροποποίηση της πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον άξονα προτεραιότητας: «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων» του έργου με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση κινηματογράφου "ΑΙΟΛΙΣ" Δήμου Τήνου».

Στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 6557419-11-2018 πρόσκλησης του άξονα προτεραιότητας “Ανέγερση ή και /Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων” στη δράση “ Ανέγερση και επανάχρηση δημοτικών κτιρίων” του προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” προτάθηκε η υποβολή πράξης προς χρηματοδότηση με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ “ΑΙΟΛΙΣ” ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ», κωδικό και συνολική δημόσια δαπάνη 2.485.344,83 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την 280/12-12-2018 απόφασή του ενέκρινε την υποβολή της πρότασης η οποία και κατατέθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου στις 28-12-2018. Αρχές Φεβρουαρίου μας ζητήθηκαν διευκρινήσεις σχετικά με τη μη εμπορική χρήση του κτιρίου, οι οποίες και απαντήθηκαν με το 1445/1302-2019 έγγραφό μας.

Στις 25-02-2019 λάβαμε ηλεκτρονικό μήνυμα από την Τεχνική Γραμματεία του προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ” για περικοπή του προϋπολογισμού κατά 30% προκειμένου να ενταχθεί η πράξη για χρηματοδότηση. Μια και η περικοπή του προϋπολογισμού του έργου είναι πρακτικά αδύνατη (νέες μελέτες, εγκρίσεις κλπ) αναφέρθηκε η εκδοχή, το 30% των χρημάτων να δοθούν από το Δήμο και να εγκριθούν τα υπόλοιπα από το “ΦΙΛΟΔΗΜΟ”. Το συγκεκριμένο ποσό είναι 745.603,45€, το οποίο με μια πρώτη ματιά είναι ένα μεγάλο ποσό για τα δεδομένα του Δήμου μας. Αυτό όμως μπορεί να γίνει διαχειρίσιμο ως εξής:

- Σύμφωνα με την πρόσκληση το ποσό της έκπτωσης μετά το διαγωνισμό για το έργο αφαιρείται εξολοκλήρου από το Δήμο. Ο μ.ο. εκπτώσεων σε έργα που πετυχαίνει ο Δήμος είναι της τάξεως του 25-35%. Οπότε είναι πολύ πιθανό ένα ποσό περίπου 600.000-650.000 να αφαιρεθεί λόγω έκπτωσης και να μείνει στο Δήμο να πληρώσει περίπου 100.000€

- Όπως αναφέρει η πρόσκληση “Στην περίπτωση που ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει το μέγιστο επιλέξιμο προϋπολογισμό και το έργο δηλώνεται ότι χρηματοδοτείται και από άλλη πηγή χρηματοδότησης, πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του Προγράμματος και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων πηγών χρηματοδότησης”. Έτσι τα όποια χρήματα του Δήμου θα δοθούν στο τέλος και μπορούν να κατανεμηθούν σε δύο έτη με πολυετή δέσμευση ώστε να μην επιβαρύνουν δυσανάλογα το τεχνικό πρόγραμμα και εν γένει τον προϋπολογισμό.

Ακολούθως ο κ. Δήμαρχος πρότεινε την τροποποίηση της πρότασης σύμφωνα με τις οδηγίες της Τεχνικής Γραμματείας του Υπ. Εσ. Δηλαδή από τη συνολική δημόσια δαπάνη 2.485.344,83 ευρώ, το 30% ήτοι 745.603,45€ να καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Τήνου.

Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα

Την τροποποίησης της πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ “ΑΙΟΛΙΣ” ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ», για ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον άξονα προτεραιότητας “Ανέγερση ή και /Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων” στη δράση “ Ανέγερση και επανάχρηση δημοτικών κτιρίων”, όσον αφορά τη συνολική δημόσια δαπάνη των 2.485.344,83 ευρώ, από την οποία το 30% ήτοι 745.603,45€ θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Τήνου

Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Τήνου, ως νόμιμο εκπρόσωπο, για κάθε σχετική με την υποβολή της πρότασης ενέργεια.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.