Στον ορισθέντα με την με αριθ. 5/Β/3041/10.04.2019 απόφαση Δημάρχου Τήνου εντεταλμένο σύμβουλο της μειοψηφίας κ. Εμμανουήλ Λούβαρη του Δημητρίου αρμοδιότητες ως εξής:
  • Την καθοδήγηση, εποπτεία και συντονισμό ενεργειών και δράσεων που αφορούν στην υλοποίηση Τεχνικών Έργων (σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες και τους αρμόδιους αντιδημάρχους ή/και εντεταλμένους συμβούλους) και εν γένει την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται.
β. Την υπογραφή των αποφάσεων ή άλλων εγγράφων που εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων του καθώς και όλα τα έγγραφα αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, εφόσον αφορούν ζητήματα αρμοδιότητά του, πέραν αυτών που εκ του νόμου υπογράφονται μόνο από τον Δήμαρχο.

γ. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εντεταλμένων συμβούλων θα γίνεται σε συνεννόηση με το Δήμαρχο. Σε κάθε περίπτωση τον εκάστοτε απόντα ή κωλυόμενο εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο αναπληρώνει ο Δήμαρχος, ενώ η άσκηση οποιασδήποτε από τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες, προϋποθέτει την κοινοποίηση των σχετικών διοικητικών πράξεων στο γραφείο Δημάρχου.

δ. Αποφάσεις που χαράσσουν τη γενικότερη πολιτική του Δήμου, συντάσσονται σε σχέδιο από τους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους και φέρουν την τελική υπογραφή του Δημάρχου.

ε. Ο ορισθείς δεν δικαιούται αποζημίωση από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.

στ. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η με αριθ. . 5/Β/3041/10.04.2019 απόφαση Δημάρχου Τήνου.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα Διαύγεια.

Ο Δήμαρχος Τήνου
Ιωάννης Σιώτος

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.