Ανανέωση σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δήμου Τήνου - ΚΟΙΝΣΕΠ Καλλονής Κελιών και Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε για την συλλογή & ανακύκλωση διαχωρισμένων στην πηγή αποβλήτων συσκευασίας.

Ο κ. Παναγιώτη Μίντζα στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,ο οποίος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με αριθ. πρωτ. 62931/27-3-2019 έγγραφο της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. με το οποίο απέστειλε σχέδιο ανανέωσης της τριμερούς σύμβασης συνεργασίας, προκειμένου να συνεχιστεί για το έτος 2019 το πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής & ανακύκλωσης διαχωρισμένων στην πηγή αποβλήτων συσκευασίας, που είχε εγκριθεί με την 191/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ακολούθως ο κ. Μίντζας προχώρησε στην ανάγνωση του σχεδίου της τριμερούς σύμβασης και έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της ΚΟΙΝΣΕΠ κ. Νικηφόρο Δελασούδα ο οποίος και ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου επί του σχεδίου ανανέωσης της σύμβασης και έδωσε απαντήσεις σε ερωτήσεις των Δημοτικών Συμβούλων

Το συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, το σχέδιο της σύμβασης, τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης, τις σχετικές διατάξεις και την σύμφωνη γνώμη του κ. Δημάρχου,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Την ανανέωση της από 27-9-2018 σύμβασης συνεργασίας για το έτος 2019 με την συμμετοχή του Δήμου Τήνου, της ΚΟΙΝΣΕΠ Καλλονής, Κελλιών και της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.) για το πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής & ανακύκλωσης διαχωρισμένων στην πηγή αποβλήτων συσκευασίας

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Τήνου, να προβεί επ’ ονόματι και για λογαριασμό του Δήμου Τήνου στην υπογραφή της Συμβάσεως.

Μειοψήφησε ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Ιωάννης Βιδάλης

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.