Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ομόφωνα η έκδοση Ψηφίσματος στήριξης των εργαζομένων στα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας Τήνου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενη στο ανωτέρω θέμα έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη το από 29-03-2019 έγγραφο των εργαζομένων στα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας Δήμου Τήνου, με το οποίο ζητούν από το Δημοτικό Συμβούλιο να στηρίξει μέσω ψηφίσματος τα παρακάτω αιτήματα :

1. Παράταση του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας μέχρι την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων έργων και την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών.
2. Ταμείο ανεργίας χωρίς προϋποθέσεις όταν τελειώσει το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ και τη συνέχιση της καταβολής του για όλο το διάστημα της ανεργίας.
3. Μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για όλους.
4. Μισθό ανάλογο με όλους τους αντίστοιχους κλάδους και τις ειδικότητες των μόνιμων εργαζομένων ανά ειδικότητα. Κανένας εργαζόμενος κάτω από τα 751€ το μήνα.
5. Ίσος μισθός για όλους. Να σταματήσει ο απαράδεκτος διαχωρισμός στο μεροκάματο με βάση την ηλικία.
6. Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από την πρώτη μέρα της εργασίας.
7. Άμεση λήψη μέτρων για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζόμενων ανάλογα με το χώρο, το επάγγελμα, τα καθήκοντα, με τον απαραίτητο κάθε φορά εξοπλισμό.
8. Ο χρόνος ανεργίας να προσμετράται ως συντάξιμος χρόνος.
Ακολούθως ο κ. Δήμαρχος πρότεινε για την έκδοση ψηφίσματος στήριξης των εργαζομένων στα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας Δήμου Τήνου και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, το από 29-03-2019 έγγραφο των εργαζομένων στα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας Δήμου Τήνου, τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και τη σύμφωνη γνώμη του κ. Δημάρχου,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την έκδοση Ψηφίσματος στήριξης των εργαζομένων στα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας Τήνου το οποίο έχει ως εξής:

Το Δημοτικό Συμβούλιο παρέχει την πλήρη στήριξή του στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων στα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας Τήνου, και συγκεκριμένα στα εξής:

1. Παράταση του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας μέχρι την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων έργων και την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών.
2. Ταμείο ανεργίας χωρίς προϋποθέσεις όταν τελειώσει το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ και τη συνέχιση της καταβολής του για όλο το διάστημα της ανεργίας.
3. Μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για όλους.
4. Μισθό ανάλογο με όλους τους αντίστοιχους κλάδους και τις ειδικότητες των μόνιμων εργαζομένων ανά ειδικότητα. Κανένας εργαζόμενος κάτω από τα 751€ το μήνα.
 5. Ίσος μισθός για όλους. Να σταματήσει ο απαράδεκτος διαχωρισμός στο μεροκάματο με βάση την ηλικία.
6. Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από την πρώτη μέρα της εργασίας.
7. Άμεση λήψη μέτρων για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζόμενων ανάλογα με το χώρο, το επάγγελμα, τα καθήκοντα, με τον απαραίτητο κάθε φορά εξοπλισμό.
8. Ο χρόνος ανεργίας να προσμετράται ως συντάξιμος χρόνος.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.