Ο Δήμος Τήνου, στα πλαίσια του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α') «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση προστασίας εργαζομένων και άλλες διατάξεις», ανακοινώνει τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν μέχρι την 16-07-2019 στο Δήμο ή τα νομικά του πρόσωπα.

Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, η 16η Σεπτεμβρίου 2019 (άρθρο 111 παρ. 1 Ν. 4611/2019). Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό (από 50% έως και 100% στην εφάπαξ εξόφληση) από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, και με ελάχιστο ποσό δόσης τα είκοσι ευρώ (20,00 €).

Για την υπαγωγή οφειλών στη ρύθμιση υποβάλλεται αίτηση στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου (ή στο αντίστοιχο Νομικό Πρόσωπο) και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση θα πρέπει να καταβληθεί είτε η πρώτη δόση είτε το σύνολο της οφειλής αυτής. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου μας (Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: κ. Καλογεράκης Δημήτρης, τηλ. 22833-60136, κ. Πετροπούλου Αντωνία τηλ.22833-60118, κ. Τριανταφύλλου Κωνσταντίνα, τηλ. 22833-60119)

Ο Δήμαρχος Τήνου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΩΤΟΣ

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.