Την Τρίτη, 30 Απριλίου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τήνου, ύστερα από την με αριθ. 3745/ 23- 04-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Τήνου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Τήνου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα: «Κατανομή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) έτους 2019 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων της Τήνου (Β΄ Κατανομή έτους 2019)». 

Ακολούθως η Πρόεδρος μετά τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης ανέφερε ότι με την με αριθ. 28508/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η Β΄ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 στους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων τους. Για το Δήμο μας εκταμιεύθηκε το ποσό των 20.530,00€ .

Στη συνέχεια η πρόεδρος πρότεινε την κατανομή των χρημάτων σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης ως εξής :
Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α΄/ μιας Εκπ/σης Δήμου Τήνου : Αναλογούν ποσό 12.318,00€
Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β΄/μιας Εκπ/σης Δήμου Τήνου : Αναλογούν ποσό : 8.212,00 €
ΣΥΝΟΛΟ : 20.530,00€ και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη την με αριθ. 28508/2019 Χρηματική Εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών και την πρόταση της Προέδρου:
Αποφασίζει Ομόφωνα 

Την κατανομή ποσού 20.530,00€, που αποτελεί την Β΄ δόση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων, ως εξής:

Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α΄/ μιας Εκπ/σης Δήμου Τήνου : Αναλογούν ποσό 12.318,00€ Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β΄/μιας Εκπ/σης Δήμου Τήνου : Αναλογούν ποσό : 8,212,00 €

ΣΥΝΟΛΟ : 20.530,00€

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.