Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή επιχορήγησης ποσού 15.000,00 € και των όρων της συμφωνίας επιχορήγησης της δράσης με τίτλο «WiFi4EU – Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες», στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF)-WiFi4EU.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενη στο ανωτέρω θέμα της ημερησίας έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Προγραμματισμού και Πληροφορικής η οποία έχει ως ακολούθως :

«Με βάση τα αποτελέσματα της από 07-11-2018 πρόσκλησης της πρωτοβουλίας WIFI4U Ευρωπαϊκής Επιτροπής , ο Δήμος μας είναι ένας από τους 2.800 επιτυχόντες του προγράμματος .

Η πρωτοβουλία WiFi4EU προωθεί την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε συνδεσιμότητα Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, πλατείες, δημόσια κτίρια, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας και μουσεία σε δήμους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η εγκατάσταση των σημείων πρόσβασης Wi-Fi μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον Δήμο και την εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi, χρησιμοποιώντας το δελτίο που παρέχει η ΕΕ. Κάθε Δήμος μπορεί να λάβει μόνο ένα δελτίο καθ’ όλη τη διάρκεια της πρωτοβουλίας. Η χρηματική άξια του δελτίου ανέρχεται στο ποσό των 15.000 EUR.

Ο δικαιούχος του δελτίου πρέπει να εξασφαλίσει την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και την έναρξη λειτουργίας του σημείου πρόσβασης Wi-Fi εντός 1,5 ετών από την παροχή του δελτίου. Ως εκ τούτου, κατά το εν λόγω διάστημα, ο δικαιούχος μπορεί να ορίσει το οικείο έργο και να επιλέξει την εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi που θα μπορέσει να ολοκληρώσει την εγκατάσταση. Κάθε δικαιούχος αναθέτει σύμβαση σε προμηθευτή/ές της επιλογής του για την εγκατάσταση του ασύρματου εξοπλισμού (σύμφωνα με τους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων). Οι δικαιούχοι επιλέγουν τα «κέντρα δημόσιας ζωής» στα οποία θα εγκατασταθούν τα σημεία πρόσβασης WiFi4EU. Τα σημεία πρόσβασης Wi-Fi θα τοποθετούνται σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν ήδη ανάλογες προσφορές δωρεάν συνδεσιμότητας Wi-Fi. Οι δικαιούχοι θα μπορούν επίσης να επιλέγουν ελεύθερα τον πάροχο διαδικτυακής πρόσβασης, ο οποίος μπορεί να είναι ο πάροχος Wi-Fi/η εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi ή όχι. Η συνδρομή ευρυζωνικής συνδεσιμότητας υψηλών ταχυτήτων θα πρέπει να εξασφαλίζει Διαδίκτυο υψηλής ποιότητας στους χρήστες και να αναλαμβάνεται από τον δικαιούχο για διάστημα τουλάχιστον 3 ετών.

Σε ένα πρώτο σχεδιασμό ο Δήμος μας αποβλέπει σε περίπου 10 σημεία σε διάφορους οικισμούς του νησιού, αλλά η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί και από τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και το συνολικό κόστος»

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Δήμαρχος πρότεινε για την αποδοχή της επιχορήγησης ποσού 15.000 € και των όρων της Συμφωνίας Επιχορήγησης της δράσης με τίτλο «WiFi4EU – Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες», στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF)-WiFi4EU να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος για τις περαιτέρω ενέργειες και να ορίσει υπεύθυνο της πράξης και την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων στην σχετική πλατφόρμα του προγράμματος τον Αναστάσιο Βιδάλη,  ροϊστάμενο Τμήματος Προγραμματισμού, και Πληροφορικής.

Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, τις σχετικές διατάξεις, τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και την σύμφωνη γνώμη του κ. Δημάρχου,


Αποφασίζει ομόφωνα


1) Αποδέχεται την επιχορήγηση 15.000,00 € και των όρων της Συμφωνίας Επιχορήγησης της δράσης με τίτλο «WiFi4EU – Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες», στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF)-WiFi4EU.
2) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.
3) Ορίζει υπεύθυνο της πράξης και την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων στην σχετική πλατφόρμα του προγράμματος τον Αναστάσιο Βιδάλη, Προϊστάμενο Τμήματος Προγραμματισμού, και Πληροφορική

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.