Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας «Αποκομιδή Απορριμμάτων Δήμου Τήνου» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής πριν την έναρξη της συνεδρίασης ζήτησε από τα μέλη να ψηφίσει το κατεπείγον της συνεδρίασης, για λόγους δημόσιας υγείας, αφού η πρόσφατη πυρκαγιά την Κυριακή 26 Μαΐου κατέστρεψε 2 οχήματα της υπηρεσίας καθαριότητας, η προκήρυξη των Βουλευτικών εκλογών όπου παγώνουν τις όποιες ενέργειες είχαμε προβεί για πρόσληψη έξι (6) ατόμων στην υπηρεσία καθαριότητας και επιπλέον η διαδικασία πλήρωσης των οκτώ (8) μονίμων υπαλλήλων της Προκήρυξης 3Κ/2018 από τον ΑΣΕΠ είναι χρονοβόρα.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθμ. 52/2019 προγενέστερη απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε:

α) η απευθείας ανάθεση (διαπραγμάτευση) με τη διαδικασία του κατεπείγοντος της παροχής υπηρεσιών «Αποκομιδή Απορριμμάτων Δήμου Τήνου» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 και

β) οι όροι της σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση (διαπραγμάτευση)με τη διαδικασία του κατεπείγοντος

Στη συνέχεια με το αριθ. πρωτ. 5310/7-6-2019 έγγραφο του Δημάρχου εστάλη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αποκομιδής απορριμμάτων και συγκεκριμένα:

α) ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Ι.Κ.Ε., β) ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. γ) Γ. ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ – Ι. ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ – Ε. ΣΑΡΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., επισυνάπτοντας την υπ’ αριθμ. 52/2019 Απόφαση της οικονομικής επιτροπής στην οποία περιέχονται οι όροι και η Τεχνική Περιγραφή της υπηρεσίας .

Προσφορά απέστειλαν και οι τρεις ανωτέρω εταιρείας και συγκεκριμένα : α) η εταιρεία ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Ι.Κ.Ε., η οποία προσέφερε το ποσό των 50.658,07 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% β) η εταιρεία ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. η οποία προσέφερε το ποσό των 49.644,91 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% γ) Γ. ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ – Ι. ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ – Ε. ΣΑΡΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., η οποία προσέφερε το ποσό των 50.658,07 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ακολούθως ο Πρόεδρος πρότεινε υπέρ της ανάθεσης της υπηρεσίας «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης στην εταιρεία  με την επωνυμία ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ για διάστημα εκατό (100) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, έναντι του ποσού των 49.644,91 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ1 και ε του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016

3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018)

Αποφασιζει κατά πλειοψηφία

Α. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία με την επωνυμία ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. με ΑΦΜ: 099357235 την υπηρεσία «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ», έναντι του ποσού των 49.644,91 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για διάστημα εκατό (100) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, επειδή η προσφορά της είναι η οικονομικότερη και εντός των ορίων του Προϋπολογισμού.

Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τήνου για τις δικές του νόμιμες ενέργειες.

Μειοψήφησε το μέλος κ. Φραγκίσκος Αμοιραλής υποστηρίζοντας ότι δεν συμφωνεί γιατί ενώ
νοικιάσαμε δύο απορριμματοφόρα για την υπηρεσία καθαριότητας γιατί αναθέτουμε σε ιδιώτη.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.