Ξεκίνησε σήμερα στο Κέντρο Υγείας Τήνου η ανακαίνιση της μονάδος. Η αρχή των έργων έγινε με την ανακατασκευή των χώρων υγιεινής. Το συγκεκριμένο έργο με τίτλο «Ανακαίνιση - βελτίωση Κ.Υ. Τήνου», είναι εκτιμώμενης αξίας 60.000,00€ πλέον 14.400,00 € για ΦΠΑ (24%). Ήτοι, 74.400,00€ 

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την ανακαίνιση και τη βελτίωση του Κέντρου Υγείας Τήνου και ειδικότερα εργασίες αντικατάστασης δαπέδων, στεγανοποίησης δωμάτων, ανακατασκευής χώρων υγιεινής και ξύλινων κατασκευών. Προθεσμία εκτέλεσης εργασιών εκατό (100) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.