Με απόφαση του ο δήμαρχος Τήνου, Γιάννης Σιώτος, ορίζει τον εντεταλμένο σύμβουλο της μειοψηφίας κ. Εμμανουήλ Λούβαρη του Δημητρίου με θητεία που διαρκεί από σήμερα έως και τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για την συνεπικουρία στο έργο του Αντιδήμαρχου Περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρει η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εντεταλμένων συμβούλων θα γίνεται σε συνεννόηση με το Δήμαρχο. Σε κάθε περίπτωση τον εκάστοτε απόντα ή κωλυόμενο εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο αναπληρώνει ο Δήμαρχος, ενώ η άσκηση οποιασδήποτε από τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες, προϋποθέτει την κοινοποίηση των σχετικών πράξεως στο γραφείο Δημάρχου.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.