Δημοσιεύτηκε στο διαύγεια απόσπασμα από το Πρακτικό της με αρ.: 11/28-06-2019 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου» με θέμα Εγγραφές νηπίων σχολικού έτους 2019-2020.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

«Θέτω υπόψη σας το από 26-06-2019 πρακτικό της Επιτροπής επιλογής αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής νηπίων, όπως αυτή ορίστηκε με την με αρ. 19/2019 πράξη μας.

Στο πρακτικό της Επιτροπής αναφέρεται:

1. Για το σχολικό έτος 2019-2020 υποβλήθηκαν 61 εμπρόθεσμες αιτήσεις για την
εγγραφή και επανεγγραφή νηπίων.

2. Ο Σταθμός με το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα -2 παιδαγωγούς και μια βοηθό μπορεί να φιλοξενήσει έως 25 νήπια, υπολογίζοντας και τις δυο (2) κενές θέσεις νηπίων που πρέπει να υπάρχει στο Σταθμό σύμφωνα με την υπ. αρ.21/2019 απόφαση του Δ/Σ

3. Όσα παιδιά εντάσσονται στο πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α διαγράφονται από τον πίνακα
κατάταξης προς φιλοξενία σύμφωνα με την με αρ. 21/2019 απόφαση του Δ.Σ


Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.