Με απόφαση του ο Υπουργός Εσωτερικών κατανέμει το ποσό των 2.400.000,00 € σε Δήμους της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, προς κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος. 

Για τον Δήμο Τήνου το ποσό που αναλογεί είναι 98.135,00. Τα ανωτέρω ποσο θα αποδοθεί στο Δήμο Τήνου με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.


Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.