Ο φορέας Διαχείρισης Λιμένα Τήνου  ο οποίος είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Άνδρου Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τήνου που εδρεύει στην πόλη της Τήνου, καλούμενος εφ εξής «Φορέας Διοίκησης», και έχει κατά νόμο την ευθύνη της διοίκησης, της λειτουργίας και της εκμετάλλευσης της χερσαίας ζώνης του λιμένα Τήνου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ιωάννη Σιώτο, Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου, έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α΄) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες  διατάξεις».

2.Την αρ. 8321.6/01/12/12-03-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας « Οδηγίες για την εκμετάλλευση της ζώνης λιμένα στα πλαίσια της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των χώρων αυτής»

3. την υπ’ αριθ. 58/2019 (ΑΔΑ: ΩΔΤΒΟΡ07-Ε6Υ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤΤ-Α  «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσεων και του αριθμού των αδειών άσκησης για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο»

4. την υπ’ αριθ. 92/2019 (ΑΔΑ: Ω7Ψ7ΟΡ07-Α27) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤΤ-Α  «Καθορισμός θέσεων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου που υπάγονται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ Φ.3131/17/96 (ΦΕΚ 178/Β/1997)» 4. η υπ’ αριθμ. Φ.3131/17/96/97 (ΦΕΚ 178 Β’- διορθ. Σφαλ. στο ΦΕΚ-443 Β’)

5. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342 «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων»


ΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους για την δραστηριότητα υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την 92/2019 (ΑΔΑ: Ω7Ψ7ΟΡ07-Α27), οι οποίοι ανήκουν στις κατηγορίες του άρθρου 2 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. Φ.3131/17/96/97, όπως υποβάλουν αιτήσεις για την ανάπτυξη δραστηριότητας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην χερσαία ζώνη λιμένα Τήνου, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

 Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ  ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΝΟΥ 

1.Τμήματα επί της  Χερσαίας Ζώνης Λιμένα ΤΗΝΟΥ που βρίσκονται εντός ενιαίου οριοθετημένου χώρου και έχουν καθοριστεί με την απόφαση Δ.Σ. 92/2019  και εμφαίνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα. Τα ανωτέρω  τμήματα παραχωρούνται με την διαδικασία της παρούσας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από αγρότες παραγωγούς του Δήμου Τήνου για τους οποίους θα εκδοθούν άδειες στάσιμου υπαίθριου εμπορίου πώλησης αγροτικών προϊόντων Τήνου. Οι θέσεις είναι αριθμημένες όπως εμφαίνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα και αντιστοιχούν με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.