Στην ετήσια έκθεση της Ελληνικής Έκθεσης Αξιοποίησης Ανακύκλωσης βρίσκεται η Τήνος ως νησί που αξιοποιεί τους Μπλέ Κάδους και Κώδωνες. O Μπλε Κώδωνας


Σημαντικές ποσότητες γυάλινων φιαλών προκύπτουν σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς χώρους. H ΕΕΑΑ έχει καθιερώσει από το 2013 ένα χωριστό ρεύμα ανακύκλωσης για το γυαλί με στόχο να εξυπηρετήσει τις ανάγκες επιχειρήσεων όπως ξενοδοχεία, εταιρείες catering, μπαρ, εστιατόρια, καφετέριες κ.ά.

Το βασικό μέσο για τη χωριστή συλλογή του γυαλιού είναι ο Μπλε Κώδωνας. Το 2018 ήταν μια θετική χρονιά για την ανακύκλωση του γυαλιού, καθώς η ΕΕΑΑ ανέπτυξε περαιτέρω το δίκτυο της γυάλινης συσκευασίας τοποθετώντας Μπλε Κώδωνες σε κοινόχρηστους χώρους με τη συνεργασία των Δήμων.

Πάνω από 8.600 μπλε κώδωνες έχουν τοποθετηθεί συνολικά σε ιδιωτικό και σε δημόσιο χώρο με τη συνεργασία 243 ΟΤΑ για την εξυπηρέτηση περίπου 20.000 επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα της ανακύκλωσης των γυάλινων συσκευασιών από τους μπλε κώδωνες σημείωσαν σημαντική αύξηση 13% σε σχέση με το 2017

Ο Μπλε κάδοςΟ Μπλε Κάδος αποτελεί τη βασική μέθοδο της ΕΕΑΑ για την επίτευξη των στόχων και αφορά στο μέρος της ανακύκλωσης που προέρχεται από τα δημοτικά απορρίμματα. Τα έργα Μπλε Κάδου απευθύνονται στο ευρύ κοινό, δηλαδή σε όλους τους κατοίκους της χώρας και αναπτύσσονται σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως προβλέ - πεται από το θεσμικό πλαίσιο.

Οι κάτοικοι καλούνται να εναποθέτουν τα ανακυκλώσιμα υλικά (απόβλητα συσκευασίας από χαρτί-χαρτόνι, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο και λευκοσίδηρο) στον Μπλε Κάδο. Αξιοσημείωτες είναι και οι ποσότητες χαρτιού εντύπων - υλικό που επίσης απορρίπτεται στον Μπλε Κάδο και ανακυκλώνεται - παρότι οι ποσότητες αυτές δεν προσμετρούνται στην επίτευξη των στόχων συσκευασίας. Τα ανακυκλώσιμα υλικά συλλέγονται και μεταφέρονται από τους Δήμους στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) όπου διαχωρίζονται και προωθούνται προς ανακύκλωση. Η ΕΕΑΑ προωθεί την ανάπτυξη της συγκεκριμένης μεθόδου με σκοπό την κάλυψη του συνόλου του πληθυσμού της χώρας και τον διαρκή εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης υποδομής. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως στα νησιά ή όπου οι συ - νεργαζόμενοι ΟΤΑ επιλέγουν άλλο σχεδιασμό από αυτόν του ενιαίου ρεύματος ανακυκλώσιμων συσκευασιών, όπως για παράδειγμα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην Π.Ε. Χανίων, τα έργα ανακύκλωσης ακολουθούν πιο σύνθετες μεθόδους συλλογής σε συνεργασία με τους ΟΤΑ (δύο ή τρία ρεύματα)

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.