Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και  74 του Ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν. 4555/2018 και 2 του Ν. 4623/2019, παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 1η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 13.30  σε ειδική συνεδρίαση για την ανάδειξη και εκλογή των:

ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου (Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα).

ΘΕΜΑ 2ο: Εκλογή μελών Οικονομικής επιτροπής.

ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου, στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.