Σε προηγούμενη ανάρτηση μας αναφέραμε τους νέους εντεταλμένους Συμβούλους που όρισε ο δήμαρχος Τήνου, Γιάννης Σιώτος. Στην παρούσα ανάρτηση θα παρουσιάσουμε τις αυξημένες αρμοδιότητες του κου Εμμανουήλ Λούβαρη όπως του της ανέθεσε ο Δήμαρχος Τήνου. Η σχετική απόφαση αναφέρει τα ακόλουθα:

O Δήμαρχος Τήνου αποφασίζει και ορίζει τον κατωτέρω δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας ως εντεταλμένο σύμβουλο (εκτελών χρέη Αντιδημάρχου αμισθί), με θητεία που διαρκεί από σήμερα έως τη 01/09/2020 και του μεταβιβάζει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Ειδικότερα ορίζει τον κ. Εμμανουήλ Λούβαρη του Δημητρίου καθ’ ύλην εντεταλμένο σύμβουλο (εκτελών χρέη Αντιδημάρχου αμισθί), Πρασίνου, Ηλεκτροφωτισμού & Πολεοδομίας και του μεταβιβάζει τον έλεγχο, την ευθύνη και την εποπτεία:
  • Την επιμέλεια απάντων των θεμάτων Πρασίνου.
  • Του Ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Οδών, Πλατειών και Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Τήνου.
  • Της εξοικονόμησης ενέργειας.
  • Των κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών θεμάτων.
  • Την προώθηση βιώσιμων τρόπων μετακίνησης.
  • Τη λειτουργία και συντήρηση του Ελικοδρομίου.
  • Τον ευπρεπισμό των οδικών δικτύων & κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Τήνου.
  • καθώς και εν γένει την επιμέλεια του ευπρεπισμού των Τοπικών Κοινοτήτων Δύο Χωριών & Τριαντάρου.
  • Την εποπτεία & ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού & των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης.
  • Την παρακολούθηση –επίβλεψη της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Τήνου.
β. Την υπογραφή όλων των αποφάσεων ή άλλων εγγράφων, που εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων του καθώς και όλα τα έγγραφα αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δηµόσιους ή ιδιωτικούς, εφόσον αφορούν ζητήματα αρµοδιότητάς του, πέραν αυτών που εκ του νόμου υπογράφονται μόνο από τον Δήμαρχο

γ. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εντεταλμένων Συμβούλων θα γίνεται με την συνεργασία των αρμόδιων αντιδημάρχων και πάντοτε σε συνεννόηση με το Δήμαρχο. Σε κάθε περίπτωση τον εκάστοτε απόντα ή κωλυόμενο εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο αναπληρώνει ο Δήμαρχος, ενώ η άσκηση οποιασδήποτε από τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες, προϋποθέτει την κοινοποίηση των σχετικών διοικητικών πράξεων στο γραφείο Δημάρχου.

δ. Αποφάσεις που χαράσσουν τη γενικότερη πολιτική του Δήμου, συντάσσονται σε σχέδιο από τους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους και φέρουν την τελική υπογραφή του Δημάρχου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και 01/09/2020 πλην της τροποποίησής της ή της ανάκλησης της χωρίς ο ορισθείς να δικαιούται αποζημίωση από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.