Οι εκπρόσωποι του Δήμου Τήνου στην Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ είναι τέσσερις (4) εκ των οποίων ένας είναι ο Δήμαρχος που συμμετέχει αυτοδίκαια ενώ οι υπόλοιποι τρεις (3) Δημοτικοί Σύμβουλοι θα εκλεγούν.

Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό, διαιρείται ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού με το συνολικό αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων και το πηλίκο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των εκπροσώπων του δημοτικού συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.

Κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της αριθμητικής πράξης. Εάν οι έδρες που λαμβάνουν οι συνδυασμοί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν ξεκινώντας από αυτόν που έχει το μεγαλύτερο. Στην κατανομή των εδρών βάσει αχρησιμοποίητου υπολοίπου μετέχουν και οι συνδυασμοί που δεν έλαβαν έδρα βάσει του εκλογικού μέτρου, κατά το προηγούμενο εδάφιο.

Στην περίπτωση που το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο πλειόνων συνδυασμών είναι ίσο, τότε διενεργείται μεταξύ αυτών δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. Τις έδρες των συνδυασμών καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης κατά σειρά. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.

Οι εκπρόσωποι στην Π.Ε.Δ. κατατάσσονται με τη σειρά εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει και αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά. Οι υπόλοιποι κάθε συνδυασμού, κατά τη σειρά της εκλογής είναι αναπληρωματικοί εκπρόσωποι στην Π.Ε.Δ. και καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών εκπροσώπων του συνδυασμού στην περίπτωση που αυτές μείνουν κενές για οποιοδήποτε λόγο. Η αναπλήρωση διαρκεί μέχρι το τέλος της δημοτικής περιόδου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Επικυρώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Τήνου στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου και μετά τη διενέργεια κλήρωσης από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για τους ισοψηφήσαντες σε σταυρούς προτίμησης εκλέγει :

Τακτικοί εκπρόσωποι Συνδυασμού «ΤΗΝΟΣ – ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» :
1.- ΑΛΟΙΜΟΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε 11 ψήφους (εκλέγεται)
2.- ΣΩΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε 11 ψήφους (εκλέγεται)

Αναπληρωματικοί εκπρόσωποι Συνδυασμού «ΤΗΝΟΣ – ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» :
1.- ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πέντε (5) ψήφους (αναπληρωματικός)
2.-ΠΕΤΚΟΒΙΤΣ–ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Χρήστου έλαβε τέσσερις (4) ψήφους
(αναπληρωματική)

Τακτικοί εκπρόσωποι Συνδυασμού «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ»:
ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε έξι (6) ψήφους (εκλέγεται)

Αναπληρωματικοί εκπρόσωποι Συνδυασμού «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ»:
ΑΡΜΑΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΙΕΡΕΜΙΑ έλαβε πέντε (5) ψήφους (αναπληρωματικός) 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.