Αποφασίστηκε ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τήνου ο προγραμματισμός των προσλήψεων του έτους 2020, για την πρόσληψη προσωπικού, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, Κλάδο/Ειδικότητα και Εργασιακή Σχέση. Μεταξύ άλλων έγινε γνωστό στη συνεδρίαση:

Κατά τα έτη 2013-2017 συνταξιοδοτήθηκαν τέσσερις (4) μόνιμοι υπάλληλοι Διοικητικών κλάδων, οι δύο εξ αυτών κατηγορίας ΠΕ. Την διετία 2016 -2017 παραιτήθηκε από την υπηρεσία ένας (1) μόνιμος υπάλληλος ΔΕ30 Τεχνιτών (Υδραυλικών) και συνταξιοδοτήθηκε ένας ακόμη.Τη διετία 2018 – 2019 απεβίωσε ένας (1) μόνιμος υπάλληλος ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας, μετατάχθηκε ένας ακόμη στα πλαίσια του 1ου κύκλου Κινητικότητας έτους 2018 και μετατάχθηκε σε κλάδο ίδιας κατηγορίας ΔΕ Καταμετρητών Ύδρευσης, προκειμένου να καλυφθεί κενή θέση (πάλι λόγω συνταξιοδότησης) τρίτος υπάλληλος.

Την 31.8.2018 συνταξιοδοτήθηκε ένας υπάλληλος ΠΕ Αρχιτεκτόνων. Το έτος 2019 μετατάχθηκε σε κλάδο ίδιας κατηγορίας ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, λόγω προβλημάτων υγείας, ένας ακόμη υπάλληλος ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων.

Στον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου υπάρχουν 34 θέσεις κενές. Όπως αποτυπώνεται στο Οργανόγραμμα του Δήμου Τήνου υπάρχουν Τμήματα τα οποία υποστελεχώνονται ή δεν στελεχώνονται καθόλου. Επιπλέον υπάρχουν Τμήματα με μικρό αριθμό προσωπικού που όμως δεν δύναται να συγχωνευθούν ή να καταργηθούν λόγω των αρμοδιοτήτων τους, οι οποίες δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλη οργανωτική μονάδα.

Έτσι υφίσταται η αναγκαιότητα να στελεχωθούν επαρκώς. Προτεραιότητα του Δήμου μας, είναι η όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η συμμετοχή του σε προγράμματα, οικονομικές δράσεις και οπωσδήποτε η χρηστή διαχείριση των οικονομικών του. Στον Δήμο, όπως σε όλους τους Δήμους, έχουν δοθεί αρμοδιότητες που όμως καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι ανέφικτο, να υλοποιηθούν με το υπάρχον προσωπικό. Ακόμη και αν γίνει ανακατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ διαφορετικών Τμημάτων ή και συγχώνευσή τους, πάλι δεν επαρκεί το προσωπικό για την κάλυψη όλων αυτών. Το υφιστάμενο προσωπικό δεν επαρκεί ποσοτικά για την κάλυψη των σημερινών αναγκών, αλλά ούτε και των μελλοντικών.

Σήμερα, υπάρχει η ανάγκη άμεσης στελέχωσης τμημάτων τα οποία υποστελεχώνονται όπως το Τμήμα Τεχνικών Έργων, οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου, Το Τμήμα Δόμησης, το Τμήμα Πρασίνου & Διαχε΄’ιρισης Απορριμμάτων κ.α. Επίσης, έχοντας υπόψη το γεγονός ότι αρκετοί υπάλληλοι διαφόρων κλάδων έχουν ήδη συμπληρώσει πάνω από τριάντα (30) ή εικοσιπέντε (25) έτη υπηρεσίας και επομένως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συνταξιοδοτηθούν εντός των επόμενων ετών (αν συντρέχουν και άλλες προϋποθέσεις π.χ. ανήλικα τέκνα, παλαιοί ασφαλισμένοι, προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα) προκύπτει ότι μελλοντικά, ο Δήμος θα έχει ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα υποστελέχωσης.

Ως προς την αναγκαιότητας πρόσληψης δικηγόρου με έμμισθη εντολή αυτή είναι απαραίτητη για δικαστική εκπροσώπηση, για παράσταση και κατάθεση προτάσεων σε δικαστήρια, για σύνταξη εγγράφων γνωμοδότησης, κ.λ.π.. Έως σήμερα αυτό γίνεται με αναθέσεις σε εξωτερικούς δικηγόρους.

Η διαδικασία όμως της ανάθεσης υποθέσεων σε εξωτερικούς δικηγόρους είναι χρονοβόρα και ενέχει πολλούς κινδύνους οι οποίοι κυρίως συνίστανται σε απώλεια χρόνου, κατακερματισμό των νομικών υποθέσεων, μη έγκαιρη αντιμετώπιση κατεπειγόντων θεμάτων, οικονομική επιβάρυνση του Δήμου από τη μη έγκαιρη ανακοπή σε θέματα π.χ. κατασχέσεων, οικονομικών αξιώσεων και λοιπών υποθέσεων, διατήρηση της γραφειοκρατίας που απαιτείται για τις Υπηρεσίες κ.α.

Η πρόσληψη ενός δικηγόρου είναι επιβεβλημένη, διότι οι υποχρεώσεις του Δήμου για νομική υποστήριξη είναι μεγάλες προκειμένου να ανταποκριθεί αφενός μεν στη νομική του εκπροσώπηση εντός και εκτός των δικαστηρίων, και των διοικητικών αρχών, αλλά και για την παροχή νομικών υπηρεσιών, καθώς οι απαιτήσεις και οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στους Δήμους είναι ολοένα και αυξανόμενες. Με τη πρόσληψη του δικηγόρου και τη συνεχή νομική υποστήριξη του Δήμου, διασφαλίζεται η προώθηση και η επίτευξη των στόχων και επιδιώξεων της Δημοτικής Αρχής, καθώς και η προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου. 

Επίσης, οι νομικές συμβουλές και οι γνωμοδοτήσεις που θα παρέχονται προς τις επιμέρους υπηρεσίες και τα όργανα του Δήμου, θα διασφαλίζουν την ορθότητα και το νομότυπο των διαφόρων δράσεων και πράξεων τους και θα επιτευχθεί ο καλύτερος συντονισμός και η αναβάθμισή τους. Η επεξεργασία και οι γνωμοδοτήσεις από μέρους του δικηγόρου, σε ότι αφορά τις πράξεις της δημόσιας διοίκησης, η επεξεργασία και ο νομικός έλεγχος των συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους, των προκηρύξεων του Δήμου για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους, θα συμβάλλει αποτελεσματικά τόσο στη νομιμότητα των πράξεων όσο και στην ποιότητα του αποτελέσματος ως διαδικασία.

Επίσης σημαντική είναι η τήρηση αρχείου εγγράφων της Νομικής Υπηρεσίας αλλά και η τήρηση αρχείου με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν τον Δήμο και γενικότερα η παρακολούθηση της νομοθεσίας και νομολογίας. Για το ως άνω αιτούμενο προσωπικό έχει υποβληθεί αίτημα στον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων 2020-2023, όσον αφορά στο μόνιμο προσωπικό. Δεν έχει υποβληθεί για τον δικηγόρο με έμμισθη εντολή. Οι συνολικές εκτιμώμενες αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού για το έτος 2019 ανέρχονται σε τρεις (3).

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΤΟ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΗΝΟΥΟι ανωτέρω προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με έμμισθη εντολή και οι λόγοι για τους οποίους οι συγκεκριμένοι κλάδοι/ειδικότητες κρίνονται απαραίτητες για την Υπηρεσία αναφέρονται αναλυτικά στην ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου.

Για το ως άνω αιτούμενο προσωπικό έχει υποβληθεί αίτημα στον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων 2020-2023, όσον αφορά στο μόνιμο προσωπικό. Δεν έχει υποβληθεί για τον δικηγόρο με έμμισθη εντολή.


Οι συνολικές εκτιμώμενες αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού για το έτος 2019 ανέρχονται σε τρεις (3).

Με την παρατήρηση των μελών κκ Παναγιώτη Κροντηρά και Δημητρίου Βέρσαλη ότι από την εισήγηση λείπουν οι εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.