Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου αποφασίστηκε ομόφωνα η παραχώρηση του παλαιού ιατρείου της Κοινότητας Πανόρμου Τήνου στο Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου.

Η Δημοτική Σύμβουλος Νικολέτα Τριανταφύλλου - Οριάνου η οποία εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του σώματος την με αριθ. 14/2019 απόφαση της Κοινότητας Πανόρμου, σύμφωνα με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από το με αριθ. πρωτ. 165/2019 αίτημα του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου διατυπώνει τη γνώμη του για τη δωρεάν παραχώρηση σε αυτό του ακινήτου που στεγαζόταν παλιά το ιατρείο της Τοπικής Κοινότητας προκειμένου να διατεθεί σε απόρους μαθητές του που έχουν ανάγκη στέγης με τις εξής δεσμεύσεις :

1. Το ακίνητο να διατεθεί στο Π.Ε.Σ.Κ.Τ.Π.Τ για το διάστημα του σχολικού έτους 2019-2020 ήτοι από 1-10-2019 έως 30-6-2020.

2. Για οτιδήποτε προκύψει την ευθύνη θα την έχει το Σχολείο (τρόπο επιλογής απόρων σπουδαστών, οφειλές ηλεκτροφωτισμού και νερού, συντήρηση κτιρίου, κανόνες διαμονής στον χώρο κλπ).

3. Θα επιβαρύνεται το κόστος των μικροεπισκευών από βλάβες και φθορές που μπορεί να προκληθούν στο κτίριο από τη χρήση του.

Στην συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, υπενθυμίζοντας στο σώμα ότι ψηφίζει και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, την με αριθ. 14/2019 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου, το με αριθ. πρωτ. 165/2019 αίτημα του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου, τις σχετικές διατάξεις, τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και την θετική γνώμη του κ. Δημάρχου, αποφάσισε ομόφωνα τη δωρεάν παραχώρηση προς χρήση του ακινήτου που στεγαζόταν παλιά το ιατρείο της Κοινότητας Πανόρμου Τήνου, στο Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου, προκειμένου να διατεθεί σε απόρους μαθητές του που έχουν ανάγκη στέγης για το Σχολικό έτος 2019 -2020 ήτοι από 1-10-2019 έως 30-6-2020.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.