Ολοκληρώθηκε η προμήθεια ενός μικρού εκσκαφέα με ερπύστριες και συνοδευτικό εξοπλισμό υδραυλική σφύρα, ο οποίος θα ενισχύσει το τμήμα Ύδρευσης - Αποχέτευσης του Δήμου Τήνου και θα χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό και την επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων (κατά περίπτωση) σε σημεία της πόλης και σε μικρότερους οικισμούς όπου η πρόσβαση είναι αδύνατη σε μεγαλύτερα μηχανήματα που ήδη διαθέτει ο Δήμος.

Φορέας χρηματοδότησης της προμήθειας είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του έργου: «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των Δήμων όλης της Χώρας (Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης Δήμων)», και της πρόσκλησης: «Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού».


Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εκατόν  ενενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων εξήντα δύο ευρώ και μηδέν λεπτών (192.262,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010: 160.000,00 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ: 32.262,00 €
ΣΥΝΟΛΟ: 192.262,00 €

Η συνολική προμήθεια μέσω του παραπάνω προγράμματος περιλαμβάνει τα παρακάτω:


Εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος θα παραδοθούν στον δήμο μας:

1. το φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα και γερανό με αρπάγη το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του τμήματος καθαριότητας για την αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων,

2. το ρυμουλκούμενο αποφρακτικό μηχάνημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του τμήματος ύδρευσης – αποχέτευσης για την απόφραξη κυρίως δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων εντός μικρών οικισμών. 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.