Νέα προκήρυξη για 55 προσλήψεις στην ΔΕΔΔΗΕ μέσω ΑΣΕΠ. Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας, ενώ οι θέσεις εργασίας αφορούν προσλήψεις σε Κυκλάδες και Αττική. Μια (1) θέση αφορά και την Τήνο. ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων - Υπογείων Δικτύων


Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 04/11/2019 έως και 13/11/2019.

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης 12.02.2019 δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.