Η επιτροπή έχει ως αντικείμενο την ονομασία και για εξαιρετικούς λόγους μετονομασία οδών, πλατειών και συνοικιών. Είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα και δέχεται προτάσεις από φορείς, συλλόγους και μεμονωμένους πολίτες με την απαραίτητη σχετική τεκμηρίωση. Για κάθε πρόταση γίνεται εισήγηση, απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου ή τοπικού εκπροσώπου, προς την επιτροπή η οποία θα συγκροτηθεί σήμερα. Οι προτάσεις της επιτροπής εισάγονται στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο και αποφασίζει.

Για την υποβοήθηση του Συμβουλίου της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας στην εισήγησή του και του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λήψη της οριστικής απόφασής του, σκόπιμο είναι να συγκροτηθεί γνωμοδοτική επιτροπή αποτελούμενη από δημότες γνώστες της ιστορίας του Δήμου μας. Η επιτροπή αυτή θα γνωμοδοτεί προς το Συμβούλιο της Κοινότητας ή το Δημοτικό Συμβούλιο για την ονοματοθεσία οδού κ.λ.π., είτε με δική της πρωτοβουλία, είτε κατόπιν προηγούμενου αιτήματος του Συμβουλίου της Κοινότητας, είτε κατόπιν αιτήσεων πολιτών ή φορέων που προτείνουν ορισμένη ονοματοθεσία.

To δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη σύσταση επταμελούς επιτροπής ονοματοθεσίας Οδών και Πλατειών του Δήμου Τήνου. Έργο της Επιτροπής είναι να γνωμοδοτεί προς το Συμβούλιο της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ή το Δημοτικό Συμβούλιο για την ονοματοθεσία οδών - πλατειών στο Δήμο Τήνου.

Μέλη της επιτροπής ορίζονται οι :

α) Εμμανουήλ Σώχος Δημοτικός Σύμβουλος ως Πρόεδρος της Επιτροπής
β) Νικόλαος Γκίζης Δημοτικός Σύμβουλος εκ μέρους της μειοψηφίας
γ) Αννα Μπον – Ανδρίκουλα μέλος του Συμβουλίου Κοινότητας Τήνου
δ) π. Γεώργιος Τουφεκλής, Τήνιος πολίτης
ε) π. Μάρκος Φώσκολος, Τήνιος πολίτης
στ) Γεώργιος Αμιραλής, Τήνιος πολίτης και
ζ) Αλέκος Φλωράκης, Τήνιος πολίτης.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.