Σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 11/7-11-2019 Πράξεως, θέμα 1ο του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.1 του Καταστατικού του Α.Σ. Τήνου Κυκλάδων, καλούμε τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τήνου Κυκλάδων να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του συνεταιρισμού, επί της οδού Καποδιστρίου 5, στην πόλη της Τήνου, στις 20 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 με τα παρακάτω θέματα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων:

Θέμα 1ο : Υποβολή: α) Έκθεσης Πεπραγμένων Δ.Σ. έτους 2018, β) Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως & Προσαρτήματος διαχειριστικής χρήσης 2018,  γ) έκθεσης ελεγκτών διαχειριστικού, λογιστικού και οικονομικού ελέγχου χρήσης 2018 και  δ) έκθεσης ελέγχου Εποπτικού Συμβουλίου χρήσης 2018.

Θέμα 2ο:Έγκριση Ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσεως 2018.
Θέμα 3ο:Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση 2018.
Θέμα 4ο:Υποβολή προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019.
Θέμα 5ο:Ορισμός ελεγκτών για τον διαχειριστικό, λογιστικό και οικονομικό έλεγχο χρήσεως 2019.
Θέμα 6ο:Διαγραφή απαιτήσεων συνεταιρισμού, λόγω παρέλευσης 20ετίας.
Θέμα 7ο:Διάφορες ανακοινώσεις

Γίνεται γνωστό ότι σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία και ώρα, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.2 του Καταστατικού η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18.30, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα προς συζήτηση.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.