Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συζητήθηκε το θέμα αναφορικά με την Γνωμοδότηση για την διάσπαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου.

Όπως ενημέρωσε το σώμα ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με αριθ. πρωτ. 13407/19-2-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Τμήμα Νομικών Προσώπων Τοπ. Αυτοδιοίκησης με το οποίο ζητά την έκδοση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την διάσπαση του Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την με αριθ. 9/2018 απόφαση του Δήμου Άνδρου με την οποία ομόφωνα αποφάσισε για την επανασύσταση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άνδρου ως αποκλειστικό φορέα των λιμενικών υποδομών της νήσου Άνδρου, επίσης με την με αριθμό 131/2018 απόφασή του ο Δήμος Άνδρου καθόρισε τους όρους λειτουργίας του Λιμενικού Ταμείου Άνδρου.

Ακολούθως ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου κάλεσε το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει θετικά στην σύσταση Λιμενικού Ταμείου Άνδρου διότι οι δυσκολίες και η δυσαρμονία που ανακύπτουν καθημερινά λόγω της απόστασης και της θαλάσσιας συγκοινωνίας, για τους Ανδριώτες είναι τεράστιες και σωστά ζητούν την αυτοτέλειά τους, έθεσε δε υπόψη του Συμβουλίου την από 24-10-2019 εισήγηση – οικονομική ανάλυση της υπαλλήλου Δεσύπρη Ελισάβετ Διοικητικός – Λιγιστής ΤΕ17 σχετικά με την βιωσιμότητα του αυτόνομου Λιμενικού Ταμείου Τήνου με βάσει τον απολογιστικό πίνακα που θα προκύψει από τη διάσπαση του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα.  Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του, την ανωτέρω εισήγηση, το με αριθ. πρωτ. 13407/19-2-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Τμήμα Νομικών Προσώπων Τοπ. Αυτοδιοίκησης, τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άνδρου τις σχετικές διατάξεις, τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και την σύμφωνη γνώμη του κ. Δημάρχου

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Γνωμοδοτεί θετικά στην διάσπαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου και την σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άνδρου.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Πέτρος Κουσουνάδης και Άννα Μαραβέλια.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.