Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 1759/83, στα Κέντρα Υγείας των νησιών που δεν έχουν νοσοκομείο διορίζεται τριμελής διοικούσα επιτροπή η οποία αποτελείται : α) από τον Πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του οικείου ΠΕ.ΣΥ και β) από ένα Δημοτικό Σύμβουλο του ΟΤΑ της έδρας του Κέντρου Υγείας που ορίζεται από τον ΟΤΑ.

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίσθηκε ένας εκπρόσωπος του Δήμου Τήνου στα Διοικητικά όρια του οποίου υπάγεται το Κέντρο Υγείας ως τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή του. Έτσι, αποφασίστηκε ομόφωνα από το συμβούλιο, ως τακτικό μέλος της τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας Τήνου, την αντιδήμαρχο κ. Ευγενία Αλοιμόνου με αναπληρώτρια το μέλος του Συμβουλίου της Κοινότητας Τήνου Άννα Ανδρίκουλα.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.