Στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε ομόφωνα η σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α). Πρόκειται για μια ακόμα προεκλογική δέσμευση του δημάρχου Τήνου όπου σε άμεσο χρονικό διάστημα υλοποιείται. Μάλιστα, στην εισήγηση του ανέφερε χαρακτηριστικά «Έχουμε χρέος ως δημοτική αρχή, απέναντι στους δημότες αλλά και τους επισκέπτες της Τήνου και κυρίως τις νέες γενιές, να διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά, το νερό. »

Η λειτουργία Δ.Ε.Υ.Α. ανοίγει νέους ορίζοντες και προσφέρει νέες δυνατότητες. Η προοπτική δημιουργίας Δ.Ε.Υ.Α. επιβάλλει ακόμη περισσότερο τη δημιουργία εκείνων των μηχανισμών που θα είναι σε θέση να προσφέρουν σύγχρονες υπηρεσίες στους δημότες – καταναλωτές.

Η Δ.Ε.Υ.Α. επιβάλλεται να συσταθεί για τις ανάγκες παρακολούθησης των ήδη εκτελούμενων έργων αλλά και για την ανάγκη έναρξης νέων έργων σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να υπάρξει επιχορήγηση των έργων από τους φορείς της ΕΕ, αλλά και από Δημόσιες Επενδύσεις που διατίθενται μέσω του ΥΠ.ΕΣ

Εκτιμάται σε πρωτόλειο επίπεδο πως με τη σύσταση Δ.Ε.Υ.Α. στο Δήμο μας, θα επιτευχθούν:

- Καλύτερη οργανωτική δομή
- Λιγότερη γραφειοκρατία
- Σωστή οικονομική διαχείριση και έλεγχος
- Σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων
- Αύξηση της εισπραξιμότητας
- Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
- Εκσυγχρονισμός των προσφερόμενων υπηρεσιών (υιοθέτηση καλών πρακτικών)
- Σταδιακός εξορθολογισμός τιμολογήσεων

Η κατάρτιση μιας διαχρονικής τιμολογιακής πολιτικής για όλες τις χρήσεις του νερού, που θα εξειδικεύεται ανά περιοχή, θα συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης και στην ανάδειξη της μεγάλης σημασίας της συμπεριφοράς και της συμβολής όλων των εμπλεκομένων (φορέων και χρηστών) στην προστασία και διατήρηση του πόρου.

Σύμφωνα με την παρ. 9α του άρθρου 109 του Ν.3852/2010: «Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α. και ανάληψης των δραστηριοτήτων της από τον οικείο δήμο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού, το προσωπικό της με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, ανεξαρτήτως τρόπου πρόσληψης, μεταφέρεται στον αντίστοιχο φορέα με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Συμβάσεις έργου που έχουν συναφθεί από τις επιχειρήσεις που λύονται εκτελούνται από τον αντίστοιχο φορέα άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που μεταφέρεται στο νέο φορέα, κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων του, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για τη μισθολογική και βαθμολογική του κατάταξη»

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.