Σε πρόσφατη ανάρτηση μας αναφερθήκαμε για το έργο «Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Καλλονής, Υστερνίων και Πανόρμου Δήμου Τήνου». Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τήνου πραγματοποιήθηκε ο ορισμός επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού.

Αφορά έργο υδροδότησης του Δήμου Τήνου για την μεταφορά νερού από τις πηγές Ζωδεμένης και Λιμοκού προς ύδρευση:

  • των οικισμών Υστερνίων και Καλλονής και
  • των οικισμών Πύργος, Πάνορμος, Πλατιά.

Συγκεκριμένα, τα προτεινόμενα έργα για το δίκτυο μεταφοράς νερού (εξωτερικό δίκτυο) από τις πηγές Ζωδεμένης και Λιμοκού έως τις κεντρικές δεξαμενές Υστερνίων, Καλλονής και Πανόρμου, θα αποτελούνται από ένα σύστημα κατάλληλα επιλεγμένων:

  • Φρεατίων υδροληψίας στις θέσεις των πηγών.
  • Αντλιοστασίου ανύψωσης του νερού των πηγών στην δεξαμενή αποθήκευσης,
  • Δεξαμενής συλλογής / αποθήκευσης νερού,
  • Σωληνώσεων, δηλ. αγωγών κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου και πίεσης λειτουργίας οι οποίοι θα λειτουργούν υπό πίεση, είτε σε συνθήκες φυσικής ροής (αγωγοί βαρύτητας), είτε σε συνθήκες κατάθλιψης μέσω αντλιοστασίου (καταθλιπτικοί αγωγοί).
  • Μικρών υπογείων – κατά κανόνα – κατασκευών (φρεατίων) που έχουν πολλαπλό ρόλο και λειτουργούν (κατά περίπτωση) ως θέσεις πιεζόθραυσης ή/και μερισμού του νερού, μελλοντικών διακλαδώσεων / συνδέσεων καθώς και των συνδέσεων με τις υφιστάμενες Δεξαμενές των οικισμών
Εκτιμώμενη αξία: 1.370.000,00€

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.