Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.1 του Καταστατικού του Α.Σ. Τήνου Κυκλάδων και σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 11/7-11-2019, θέμα 6ο Πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, καλούμε τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τήνου να παραστούν στην Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στην έδρα του συνεταιρισμού, επί της οδού Καποδιστρίου 5, στην πόλη της Τήνου, στις 27 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 με τα παρακάτω θέματα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων:

Θέμα 1ο : Υποβολή: α) Έκθεσης Πεπραγμένων Δ.Σ. έτους 2018, β) Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως & Προσαρτήματος διαχειριστικής χρήσης 2018, γ) έκθεσης ελεγκτών διαχειριστικού, λογιστικού και οικονομικού ελέγχου χρήσης 2018 και δ) έκθεσης ελέγχου εποπτικού συμβουλίου χρήσης 2018.
Θέμα 2ο : Έγκριση Ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσεως 2018.
Θέμα 3ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση 2018.
Θέμα 4ο : Υποβολή προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019.
Θέμα 5ο : Ορισμός ελεγκτών για τον διαχειριστικό, λογιστικό και οικονομικό έλεγχο χρήσεως 2019.
Θέμα 6 ο : Διαγραφή απαιτήσεων συνεταιρισμού, λόγω παρέλευσης 20ετίας.
Θέμα 7 ο : Διάφορες ανακοινώσεις

ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Σ. ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΚΕΛΑΔΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.