Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο πρότεινε στο Δήμο Τήνου «Μνημόνιο Συνεργασίας» για την δημιουργία «Παρατηρητηρίου Παραδοσιακής Διατροφής & Υγείας», με έδρα την Τήνο το οποίο έχει ως ακολούθως :
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, με έδρα την Αθήνα, οδός Ελ. Βενιζέλου 70 Καλλιθέα, με επισπεύδον Τμήμα το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής, και του Δήμου Τήνου, με έδρα την Τήνο Κυκλάδων, που εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Σιώτο στο πλαίσιο της εδραίωσης της μεταξύ τους συνεργασίας, υιοθέτησης των στόχων προαγωγής και ανάπτυξης ερευνητικών δραστηριοτήτων, σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Το Δημοτικό Συμβουλίου που συνεδρίασε πρόσφατα αποφάσισε την εισήγηση που πραγματοποίησε ο Δημοτικός Σύμβουλος, Εμμανουήλ Σώχος, ομόφωνα ενέκρινε τη σύναψη «Μνημονίου Συνεργασίας» του Δήμου Τήνου με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο για την δημιουργία «Παρατηρητηρίου Παραδοσιακής Διατροφής & Υγείας», με έδρα την Τήνο.Άρθρο 1 

Τα συμβαλλόμενα μέρη προτίθενται να αναλάβουν κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία και δραστηριότητα για την δημιουργία «Παρατηρητηρίου Παραδοσιακής Διατροφής & Υγείας», με έδρα την Τήνο, όπως αυτές αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω:

1. Προβολή των τοπικών προϊόντων και της παραδοσιακής διατροφής και της σχέσης της με την υγεία του πληθυσμού. Ιδιαίτερα του μελιού της Τήνου, με την ανάδειξη των συστατικών του, που η κατανάλωσή του, προάγει την υγεία των κατοίκων του νησιού και των καταναλωτών. Η προβολή και διαφήμιση, του μελιού και των άλλων παραδοσιακών προϊόντων της Τήνου, θα αυξήσει την αξία τους και θα δώσει νέα διάσταση στη χρήση τους.

2. Διοργάνωση ημερίδων με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων, αλλά και του κοινού, και προβολή σε ΜΜΕ των ενημερωτικών δελτίων τύπου.

3. Επιδημιολογικές ή/και κλινικές παρεμβατικές μελέτες.

4. Δημοσίευση και διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

5. Συνεργασία σε ζητήματα αξιοποίησης του επιστημονικού έργου προς άμεσο όφελος της κοινωνίας της Τήνου και ανταλλαγή καλών πρακτικών στρατηγικής συνεργασιών με τοπικές κοινωνίες και εθνικούς φορείς.

 Άρθρο 2

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ορίζει έναν εκπρόσωπο και έναν αναπληρωτή εκπρόσωπο για το συντονισμό της συνεργασίας μεταξύ των δυο μερών και την επιτυχή υλοποίηση του παρόντος Μνημονίου. Για το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ορίζεται ο Καθηγητής Δημοσθένης Παναγιωτάκος, και για τον Δήμο Τήνου ο εκάστοτε Δήμαρχος Τήνου.

Άρθρο 3 

Ο Δήμος Τήνου σε συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο δύναται να υποβάλουν από κοινού προτάσεις για την εξεύρεση πηγών εθνικής ή και Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης (π.χ. συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα), για την λειτουργία του Παρατηρητηρίου.

Άρθρο 4 

Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων των κοινών δραστηριοτήτων από το ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από συμφωνία και του άλλου μέρους.

Άρθρο 5 

Κάθε τροποποίηση του παρόντος Μνημονίου απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση των συμβαλλόμενων μερών.

Άρθρο 6 

Το παρόν Μνημόνιο θα ισχύει από την ημέρα της υπογραφής του, και έχει διάρκεια τέσσερα (4) έτη.

Άρθρο 7 

Το παρόν Μνημόνιο μπορεί να συμπληρωθεί, με τη συνυπογραφή του και από άλλους φορείς, μετά από κοινή έγγραφη συμφωνία των δυο μερών.

Άρθρο 8

Όλες οι διαφορές μεταξύ των μερών, που προκύπτουν από την ερμηνεία και /ή την υλοποίηση αυτού του Μνημονίου, θα επιλύονται μέσω συζητήσεων ή και διαβουλεύσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.
Άρθρο 9 

Το παρόν Μνημόνιο, που υπογράφεται σε δυο (2) πρωτότυπα αντίγραφα, τίθεται σε ισχύ μετά την υπογραφή του από τους συμβαλλόμενους.

Άρθρο 10 

Ο Δήμος Τήνου συνάπτει το παρόν μνημόνιο, με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο θέλοντας να αναδείξει τα Τηνιακά, και γενικότερα τα κυκλαδίτικα, παραδοσιακά προϊόντα, όπως π.χ. το μέλι, αλλά και να συνδέσει την επιστημονική έρευνα, με τα τοπικά προϊόντα και την επιχειρηματικότητα.

Παράλληλα, επιθυμεί να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, μέσω, ενός, από τα πιο ισχυρά μέσα που υπάρχουν, την ανθρώπινη υγεία. Τα οφέλη θα είναι πολλαπλά και θα ξεπεράσουν τα σύνορα της Τήνου.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.